Neděle 26.4.2015

Aktuality

Fatimský den - 13. dubna 2015

Fatimský den v bazilice edusv. Jakuba.

Fatimský denVe středu 13. května v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:13.3.2015 Zobrazeno:1077

Slavnost Těla a Krve Páně - 7.6.2015

V bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 7. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Fotogalerie:

Aktualizováno:25.4.2015 Zobrazeno:1120

Týden modliteb za duchovní povolání (20.4.-26.4.2015)

Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů.

„Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ozvěnou na evangelijní Ježíšovu výzvu „Proste a bude vám dáno…“, ale i na potřebu nových dělníků na úhoru naší evropské, duchovně vyprahlé civilizace,“ uvedl biskup Kajnek v úvodu brožury s texty modliteb za povolání.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K LII. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
4. neděle velikonoční
26. dubna 2015

Exodus jako základní zkušenost povolání

Drazí bratři a sestry,

čtvrtá neděle velikonoční nám předkládá obraz Dobrého pastýře, který zná své ovce, volá je, živí je a vede je. Již více než padesát let prožíváme o této neděli Světový den modliteb za povolání. Pokaždé nám připomíná, jak je důležité se modlit, aby „Pán žně… poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). Tento příkaz Ježíš vyslovuje v souvislosti s misijním posláním; kromě dvanácti apoštolů povolal dalších dvaasedmdesát učedníků a po dvou je rozesílá na misii (srov. Lk 10,1-16). Církev je vskutku „svou povahou misionářská“ (Druhý vatikánský koncil, dekr. Ad gentes,2) a křesťanské povolání se nemůže narodit jinde než v nitru misijní zkušenosti. Poslouchat a následovat hlas Krista Dobrého pastýře, nechávat se jím přitáhnout, vést a zasvětit mu svůj život tedy znamená, že umožníme Duchu Svatému, aby nás uvedl do misijní dynamiky a vzbudil v nás touhu a radostnou odvahu nabídnout a nasadit svůj život pro věc Nebeského království.

Vydáno:20.4.2015 Zobrazeno:5

Velikonoční přání - 2015

Nejen, že si máte připomínat svou slavnou minulost, ale musíte si také uvědomit, že je vaším úkolem vytvářet nové slavné dějiny!
Pohleďte do budoucnosti, kam vás Duch sv. vysílá,
aby skrze vás učinil podivuhodné věci.

sv. Jan Pavel II, VC 110

Požehnané Velikonoce Vám přejí a vyprošují

bratři minorité z Prahy

Vydáno:4.4.2015 Zobrazeno:25

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.