Pátek 12.2.2016

Aktuality

Fatimský den - 13. 2. 2016

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV sobotu 13. února v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:20.8.2015 Zobrazeno:1450

Popeleční středou začína postní doba - 10. února 2016

Popeleční středa - 10. února 2016

Mše sv. u minoritů v kapli sv. Anny v 6.45 hod. a v 17.00 hod.

Svátost smíření:    půl hodiny před bohoslužbou.

Aktualizováno:15.2.2015 Zobrazeno:789

Poselství papeže Františka - 11.2.2016

Poselství Františka ke Světovému dni nemocných - 2016

Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5)

Milí bratři a sestry,

24. Světový den nemocných mi poskytuje příležitost být zvláště nablízku vám, drazí nemocní, i těm, kdo o vás pečují.

Jelikož se Světový den nemocných bude slavnostním způsobem připomínat ve Svaté zemi, navrhuji, abychom letos meditovali evangelní příběh o svatbě v Káni (Jan 2,1-11), kde Ježíš na přímluvu své Matky učinil svůj první zázrak. Zvolené téma – Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5) – se velmi dobře začleňuje i do rámce Mimořádného jubilea milosrdenství. Hlavní eucharistická slavnost se bude konat 11. února 2016, kdy nám liturgie připomíná památku Panny Marie Lurdské, právě v Nazaretě, kde „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). V Nazaretě Ježíš zahájil své spasitelské poslání, když vztáhl na sebe slova proroka Izaiáše, jak nám o tom podává zprávu evangelista Lukáš: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně“ LK (4,18-19).

Vydáno:5.2.2016 Zobrazeno:686

Křížová cesta v bazilice sv. Jakuba

Během postní doby

rozjímáme  křížovou cestu

každý pátek
(s výjimkou prvního pátku v měsíci)

v 16.30 hod.

Aktualizováno:4.2.2016 Zobrazeno:952

Odpustky - rok milosrdenství - 2016

Odpustky vázané na Svaté brány

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.

  • vykonat svátost smíření
  • účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
  • pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:25

Rok milosrdenství - 2016

List papeže Františka k jubileu milosrdenství  3.9.2015

Nadcházející jubileum má být pro věřící příležitostí setkat se s Božím milosrdenstvím, píše papež František v dopise k Svatému roku, který začne 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016. List, který např. popisuje mimořádné odpustky pro poutníky, nemocné, nemohoucí a vězně, zveřejňujeme v plném znění.

List Svatého otce Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci
před blížícím se Mimořádným jubileem milosrdenství

Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rinu Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci

Vydáno:15.1.2016 Zobrazeno:30

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.