Sobota 28.11.2015

Aktuality

Fatimský den - 13. 12. 2015

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV neděli 13. prosince v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:20.8.2015 Zobrazeno:1344

Rok zasvěceného života: 30.11.2014-2.2.2016

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
VŠEM ZASVĚCENÝM
PŘI PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

Drahé zasvěcené a drazí zasvěcení!

Píši vám jako Petrův nástupce, kterému Pán Ježíš svěřil úkol utvrzovat ve víře své bratry (srov. Lk 22,32), a píši vám jako váš bratr, zasvěcený Bohu jako vy.

Společně děkujeme Otci, který nás povolal, abychom následovali Ježíše v plném přilnutí k jeho evangeliu a ve službě Církvi, a vlil do našich srdcí Ducha Svatého, který nám dává radost a pomáhá nám vydávat svědectví celému světu o jeho lásce a milosrdenství.

Na základě ohlasů mnohých z vás a Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, u příležitosti 50. výročí dogmatické konstituce Lumen gentium o církvi, která v 6. kapitole mluví o řeholnících, stejně jako Dekret Perfectae caritatis o obnově řeholního života, rozhodl jsem se vyhlásit Rok zasvěceného života. Začne 30. listopadu tohoto roku, o první adventní neděli, a skončí 2. února 2016, na svátek Uvedení Páně do chrámu.

Po vyslechnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, určil jsem pro tento rok tytéž tři cíle, které svatý Jan Pavel II. předložil církvi na počátku třetího tisíciletí. Jistým způsobem se nechal inspirovat tím, co naznačil už v exhortaci Vita consecrata: "Nejen, že si máte připomínat svou slavnou minulost, ale musíte si také uvědomit, že je vaším úkolem vytvářet nové slavné dějiny! Pohleďte do budoucnosti, kam vás Duch sv. vysílá, aby skrze vás učinil podivuhodné věci"(č. 110).

Vydáno:1.8.2015 Zobrazeno:124

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.