Neděle 20.9.2020

Aktuality archiv

51. týden modliteb za povolání (5.-11.5.2014)

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
K LI. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
11. května 2014 – 4. neděle velikonoční

Povolání jako svědectví o pravdě

Drazí bratři a sestry,
1. Evangelium hovoří o tom, že „Ježíš pak obcházel všechna města i
vesnice… Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez
pastýře. Tu řekl svým učedníkům: ‚Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň‘“(Mt 9,35-38). Tato
slova nás překvapují, protože všichni víme, že je třeba nejprve orat, zasívat a
pěstovat, abychom potom ve vhodném čase mohli sklízet hojnou úrodu. Ježíš
však prohlašuje, že „žeň je hojná“. Kdo tedy pracoval, aby se dosáhlo
takového výsledku? Odpověď je jedna jediná: Bůh. Polem, o němž Ježíš
hovoří, je zjevně lidstvo, jsme jím my. Účinným konáním, které zapříčinilo
„hojné plody“, je Boží milost a společenství s ním (srov. Jan 15,5). Modlitba,
kterou Ježíš vyžaduje od církve, se týká prosby o větší počet těch, kdo jsou
ve službě království. Svatý Pavel, jenž byl jedním z „Božích spolupracovníků“,
se neúnavně nasazoval pro věc evangelia a církve. Věděl přitom a osobně
zakusil, jak je spasitelská vůle Boží tajemná a že původem každého povolání
je působení milosti. Korintským křesťanům Apoštol připomíná: „Vy jste Boží
pole“ (1 Kor 3,9). Proto z našeho srdce vychází především údiv nad hojnou
úrodou, kterou může poskytovat pouze Bůh, a pak vděčnost za lásku, jež
nás stále předchází, a nekonečná úcta k dílu, které on vykonal a které
vyžaduje náš svobodný souhlas, abychom pracovali s ním a pro něho.

2. ...........

Vydáno:30.4.2014 Zobrazeno:1203

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37685

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.