Středa 3.3.2021

Aktuality

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.

Nic jiného tedy nežádáme, nic jiného si nepřejeme, v ničem jiném nenacházíme zalíbení a potěšení než v tobě, svém Stvořiteli, Vykupiteli a Spasiteli, jediném pravém Bohu, který jsi plností dobra, všechno dobro, celé dobro, pravé a nejvyšší dobro, který jediný jsi dobrý, který jediný jsi svatý, spravedlivý, pravdivý a věrný, u tebe je celé odpuštění, všechna milost, celá sláva na věky věků. Amen.

(Srov. Sv. František, Nepotvrzená řehole 23, 23-30)

CHVÁLY PŘED HODINKAMI

Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh vševládný, který byl a který přijde.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Hoden jsi, Pane, náš Bože, aby ti byla vzdávána chvála, sláva a čest i dobrořečení.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Hoden je Beránek, který byl zabit, aby mu byla vzdávána moc a božská důstojnost i moudrost a síla, čest, sláva i chvála.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Velebme Otce i Syna se svatým Duchem.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Velebte Pána, vy díla Páně.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i velcí.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Ať ho chválí v jeho slávě nebe i země a všechno tvorstvo na nebi, na zemi a pod zemí, i moře a co je v něm.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V. Věčně ho chvalme a oslavujme.

Všemohoucí, nejvýš svatý, nejvyšší a největší Bože, největší dobro, veškeré dobro, úplné dobro, který jediný jsi dobrý. Tobě toužíme vzdávat všechnu chválu, všechnu čest, všechno dobrořečení, a toužíme vždycky s tebou spojovat všechna dobra. Staň se, staň se! Amen.

(Sv. František, Chvály před hodinkami)

MODLITBA PŘED KŘÍŽEM

Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych zachoval tvá přikázání. Amen.

(Modlitba sv. Františka před křížem v San Damiano)

Všemohoucí,

věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, dopřej nám ubohým abychom jen pro tebe konali to, o čem víme, že to chceš, a vždy chtěli to, co se ti líbí, abychom tak vnitřně očištěni, uvnitř osvíceni a ohněm Ducha svatého rozníceni, mohli následovat stopy tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a jen tvou milostí dojít k tobě, Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a v nejprostší jednotě žiješ a vládneš a jsi oslavován jako všemohoucí Bůh na věky věků. Amen.

(List generální kapitule)

CHVÁLY PŘED HODINKAMI

Všemohoucí, nejsvětější, nejvyšší a nejvznešenější Bože, všechno dobro, nejvyšší dobro, celé dobro, který jediný jsi dobrý, Tobě chceme vzdát všechnu chválu, všechnu slávu, veškerý dík, všechnu čest, veškeré dobrořečení a vše dobré. Staň se, staň se! Amen.

(Sv. František, Chvály před hodinkami)

Všemohoucí, nejvyšší,

přesvatý a nejvznešenější Bože, protože my, ubozí hříšníci, všichni do jednoho nejsme hodni vzývat tvé jméno, prosíme pokorně, aby náš Pán Ježíš Kristus, „tvůj milovaný Syn, v kterém jsi nalezl zalíbení”, spolu se svatým Duchem Utěšitelem sám ti vzdal dík za všechno tak, jak ty a oni uznají za správné, neboť on jediný tobě za všechno učiní zadost a skrze něho jsi nám tak velké věci učinil. Aleluja.

(Sv. František, Nepotvrzená řehole, 23)

Všemohoucí a nejvyšší Bože,

pro tvou lásku pokorně prosíme, abychom podle tvé vůle za všechno vzdávali díky tobě, nejvyššímu a pravému Bohu, věčnému a živému, s tvým milovaným Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem a svatým Duchem Utěšitelem, na věky věků. Amen. (Aleluja).

(Srov. sv. František, Nepotvrzená řehole, 23)

Chvály Boží

Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky.

Ty jsi silný.

Ty jsi veliký.

Tys nejvyšší.

Tys všemocný král, Otče svatý, Králi nebe i země.

Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.

Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh, živý a pravý.

Tys láska a milování.

Ty jsi moudrost.

Tys pokora.

Tys trpělivost.

Tys jistota.

Ty jsi pokoj.

Tys radost a veselí.

Ty jsi spravedlnost a mírnost.

Tys všechno bohatství, které potřebujeme.

Tys laskavost.

Tys ochránce.

Ty jsi strážce a obhájce.

Ty jsi síla.

Tys osvěžení.

Tys naše naděje.

Tys naše víra.

Tys naše velká sladkost.

Tys náš věčný život, veliký a podivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

(Chvály Boží napsané Františkem na La Verně)

VÝKLAD NA OTČE Náš

Nejsvětější OTČE NÁS: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli!

JENž JSI NA NEBEsíCH: v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby poznali, že ty, Pane, jsi světlo; rozněcuješ je k milovaní, protože ty, Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ je štěstím, protože ty, Pane, jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro a bez něhož není žádné dobro.

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ: ať tě jasněji poznáváme, abychom mohli uvidět šíři tvých dobrodiní, délku tvých příslibů, výšku tvé důstojnosti, hloubku tvých soudů.

PŘIJĎ KRÁLOVSTVí TVÉ: abys v nás vládl svou milostí a přivedl nás do svého království, kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale tě milovat, spojeni s tebou ve štěstí a radovat se s tebou bez konce.

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI: abychom tě milovali celým srdcem - když na tebe budeme stále myslit; celou duší - když po tobě budeme toužit; celou myslí - když k tobě budeme řídit všechny své úmysly a ve všem budeme hledat tvou čest; a celou svou silou - když dáme všechnu svou energii a schopnosti duše i těla bližního jako sami sebe - když strhneme všechny, jak jen jsme schopni, ke tvé lásce, a když se budeme radovat z dobra druhých jako z vlastního, budeme mít účast na jejich utrpení a neublížíme nikomu.

CHLÉB Náš VEZDEJší: totiž svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, DEJ NáM DNES: abychom si připomínali, uctívali, a chápali lásku, kterou k nám choval, a všechno to, co pro nás mluvil, vykonal a vytrpěl.

A ODPUSŤ NáM NAŠE VINY: pro své nevýslovné milosrdenství, pro nesmírné utrpení svého Syna a na přímluvu a pro zásluhy nejsvětější Panny Marie a všech tvých svatých.

JAKO I MY ODPOUŠTíME NAŠIM VINíKůM: a protože nedokážeme odpustit úplně, nauč nás, Pane, odpouštět zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své nepřátele a zbožně se za ně modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro tebe pomáhat všem.

A NEUVEĎ Nás V POKUŠENí: ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, ani neustávající.

ALE ZBAV Nás OD ZLÉHo: minulého, přítomného i budoucího. AMEN.

SLÁVA OTCI i Synu i Duchu Svatému, - jako byla na počátku, i nyní, i vždycky - a na věky věků. - Amen.

(Sv. František z Assisi)

CHVALOZPĚV STVOŘENí

1.Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, / tobě ať zní chvála, čest a dík. / Přísluší jen tobě, jehož jméno / člověk není hoden vyslovit.

2. Ať tě Pane, chválí všechna díla, / zvláště bratr slunce ve výši, / on je dárce života i světla, / je tvůj obraz, Bože Nejvyšší.

3. At tě, Pane, chválí sestra luna, / všechny jasné hvězdy na nebi, / ať tě chválí svěží bratr vánek, / mraky, vzduch a kazdé podnebí.

4. At tě, Pane, chválí sestra voda, / čistá, sloužící a pokorná, / at tě chválí jasný bratr oheň, / jehož moci obává se tma.

5. At tě chválí sestra matka země, / rodí pro nás trávu, plod i květ, / ať tě chválí trpící a tiší, / kteří s láskou umí odpouštět.

6. At’ tě chválí sestřička smrt těla, / které neunikne žádný tvor, / běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu, / šťastni, kdo v tvé vůli mají vzor.

7. Nejvyššímu, všemocnému Pánu / vzdejte čest a chválu veškerou, / dobrořečte s díky jeho jménu, / služte jemu s velkou pokorou.

(Sv. František, Chvalozpěv stvoření)

Svatý Františku, buď pozdraven,

když vzýváme tě v dnešní den.

Pohleď na syny ze svých řádů,

pomoz nám povstat z našich pádů.

Tvůj život září příkladem

po kterém žízní tato zem.

Nauč nás sebe proměňovat,

vesele do nebo doputovat.

K. Oroduj za nás, svatý náš Otče Františku,

V. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Bože, tys dal našemu svatému Otci Františkovi milost, že se chudobou a pokorou stal podobným Kristu. Dej, ať se podle jeho příkladu sjednocujeme s tebou, když v radostné lásce následujeme tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě....

Salve, Sancte Pater

Salve, Sancte Pater, * patriae lux, forma Minorum: * Virtutis speculum, * recti via, regula morum; * Carnis ab exilio * duc nos ad regna polorum.

Antifona

Buď zdráv, svatý Otče, světlo vlasti, příklade menšího bratra, zrcadlo ctností, správného života, pravidlo mravů: Veď nás z vyhnanství do nebeského království.

MODLITBA K SV. FRANTIŠKOVI JANA PAVLA II.

Ty, který jsi přiblížil Krista své době, pomoz nám přiblížit Krista naší době; našemu nesnadnému a kritickému období. Podpírej nás! Dnešní doba očekává Krista s velkou touhou, i když hodně našich současníků si to ani neuvědomuje (...).

Svatý Františku z Assisi! Pomoz nám přiblížit Krista církvi a dnešnímu světu.

Ty, který jsi sdílel srdcem proměnné osudy svých současníků, podpírej nás, abychom srdcem, které je blízké Srdci Spasitele, zahrnuli záležitosti lidí naší doby, nesnadné problémy sociální, ekonomické, politické; problémy kultury a současné civilizace, všechna utrpení, napětí, komplexy, nepokoje. Pomoz nám to všechno přeložit do srozumitelného a přinášejícího plody jazyka evangelia. Pomoz nám řešit všechny problémy klíčem evangelia, aby byl sám Kristus pro člověka dnešní doby cestou, pravdou a životem.

(Jan Pavel II. u hrobu sv. Františka, 5.11.1978)

Dobrořečme Bohu, svému Pánu, živému a pravému, vzdávejme mu neustále chválu, slávu, čest a všechno dobré. Amen. Amen. Staň se! Staň se!

(Sv. František, Hodinky o utrpení Páně)

Slyšte, synové a moji bratři, pozorně vyslechněte má slova. Nakloňte ucho svého srdce a poslouchejte hlas Syna Božího. Zachovávejte jeho přikázání celým svým srdcem a naplňujte jeho rady celou duší. „Velebte Pána, vždyť je dobrotivý”, „vyvyšujte ho svými skutky”. Vždyť proto vás poslal do celého světa, abyste slovem i skutkem vydávali svědectví jeho hlasu a naučili všechny, že není všemohoucí nikdo kromě něho. Vytrvejte v kázni a svaté poslušnosti a co jste mu s dobrým a pevným předsevzetím slíbili, to plňte. Bůh, váš Pán se vám dává jako svým dětem.

Proto vás všechny, své bratry, prosím, a líbám vaše nohy s tou láskou, jaké jen jsem schopen, abyste prokazovali všechnu úctu a všechnu čest, jak budete s to, nejsvětějšímu Tělu a nejsvětější Krvi našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož se všemu tvorstvu jak na nebi tak na zemi dostalo pokoje a bylo usmířeno s všemohoucím Bohem.

Buďte od Pána požehnáni, kdo to vyplníte, a Pán buď na věky s vámi. Amen.

(Sv. František, List generální kapitule)

VŠEMOHOUCÍ, NEJVYŠŠÍ, PŘESVATÝ A NEJVZNEŠENĚJŠÍ BOŽE

Všemohoucí, nejvyšší, přesvatý a nejvznešenější Bože, Otče svatý a spravedlivý, Pane a Králi nebe i země, pro tebe samého ti vzdáváme díky, že jsi svou svatou vůli a skrze svého jednorozeného Syna v Duchu svatém stvořil všechno, duchovní i tělesné, a nás že jsi stvořil k svému obrazu a podobenství a postavil do ráje, kde jsme klesli vlastní vinou.

A my a děkujeme, že jako jsi nás stvořil skrze svého Syna, tak jsi také chtěl opravdovou a svatou láskou, kterou jsi nás miloval, aby on se narodil jako pravý Bůh a pravý člověk z přeslavné, nejblahoslavenější vždy Panny svaté Marie a že jsi nás, zajatce, chtěl vykoupit jeho křížem, jeho krví a jeho smrtí.

A děkujeme ti, že tento tvůj Syn přijde zase ve slávě a velebnosti, aby svrhl do věčného ohně zavržené, kteří nečinili pokání a tebe neuznali; a všem, kteří tě uznali, klaněli se ti a v pokání ti sloužili, aby řekl: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa”. A my všichni Menší bratři, neužiteční služebníci, pokorně a naléhavě prosíme, abychom vytrvali všichni v pravé víře a v pokání, neboť jinak nemůže nikdo být spasen.

(Sv. František, Nepotvrzená řehole, 23,1-4.7)