Středa 27.1.2021

Aktuality

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

Úkon odevzdání se Neposkvrněné sv. Maxmiliána Kolbeho

Neposkvrněná, Královno nebe a země, útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já,...nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: ,,Ona potře tvou hlavu” a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy”, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

K. Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.

V. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

O, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

 

Pozdravení blahoslavené Panny Marie

Zdrávas, svatá Paní, přesvatá Královno, Boží Rodičko Maria, která jsi pannou, učiněnou církví, vyvolenou od nejsvětějšího Otce z nebes, tebe posvětil svým nejsvětějším milovaným Synem a Duchem Utěšitelem, v tobě byla a jest celá plnost milosti a všechno dobro.

Zdrávas, jeho dome, zdrávas, jeho stánku, zdrávas, jeho příbytku.

Zdrávas, jeho roucho, zdrávas, jeho služebnice, zdrávas, jeho Matko.

A buďte pozdraveny, vy všechny svaté ctnosti, které milostí a osvícením Ducha Svatého jste vlévány do srdcí věřících, abyste je z nevěřících udělaly věřícími Bohu.

(Sv. František, Pozdravení blahoslavené P.Marie)

Celá krásná

Celá krásná jsi, ó Maria!

Bez poskvrny prvního hříchu!

Tys sláva Jeruzaléma!

Tys radost Izraele!

Tys čest národa našeho!

Tys přímluvkyně hříšníků!

Ó, Maria!

Panno nejmoudřejší!

Matko nejmilejší!

Královno andělů!

Buď naší orodovnicí u Pána našeho Ježíše Krista!

Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

K. Při svém početí, Panno, zůstalas neposkvrněná,

V. Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila!

Modleme se: Bože, jenž jsi neposkvrněným Početím Panny svému Synu připravil důstojný příbytek, jako jsi ji pro předvěděnou smrt svého Syna od všeliké poskvrny uchoval, prosíme, abys i nás její přímluvou očistil a dopřál nám k tobě dojíti. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Tota pulchra

Tota pulchra es, Maria.

Tota pulchra es, Maria.

Et macula originalis non est in te.

Et macula originalis non est in te.

Tu gloria Jerusalem.

Tu laetitia lsrael.

Tu honorificentia populi nostri.

Tu advocata peccatorum.

O Maria, o Maria,

Virgo prudentissima.

Mater clementissima.

Ora pro nobis.

Intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum.

K. In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.

V. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oremus: Deus, qui per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti; quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa eam ab omni labe praeservasti, nos quoque mundos eius intercessione ad Te pervenire concedas. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, - svatá Boží Rodičko. - Neodmítej naše prosby v našich potřebách, - ale ode vseho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, - Panno slavná a požehnaná! - Paní naše, - Prostřednice naše, - Orodovnice naše, - u Syna nám smilování vypros, - Synu svému nás doporuč, - k Synu svému nás doprovoď.

Aktualizováno:12.1.2019 Zobrazeno:37999