Úterý 21.5.2019

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Nejsvětější Trojice - 3.6.2012

Ohlášky

V úterý 5. června slavíme památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Je to také první úterý v měsíci, proto zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba v 18.00 hod. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

6. června je první středa v měsíci zveme zvlášť ctitele Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. V 16.30 začíná modlitba svatého růžence.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Ve čtvrtek 7. června od 17.00 hodin bude sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.
Po mši svaté vyjde eucharistický průvod z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Proto u nás v kapli sv. Anny tento den nebude mše sv. odpoledne v 17.00.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně v příští neděli 10. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

Každou sobotu zveme do kaple sv. Anny na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a přede mši sv. na modlitbu svatého růžence.

Vydáno:2.6.2012 Zobrazeno:790

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2091

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3121

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3747