Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle v mezidobí - 27.1.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek 31. ledna je památka sv. Jana Boska, kněze. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hodin, po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

1. února je první pátek v měsíci. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 2. února, slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je lidově nazýván Hromnice, a v kostelích jsou při něm posvěceny tzv. hromniční svíce, které si věřící odnášejí domů, zapalují je a modlí se u nich, zvláště v těžkých situacích. Mše svatá je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

O svátku Uvedení Páně do chrámu je také slaven Světovy den zasvěceného života. Pan kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení tohoto svátku a díkůvzdání za povolání k zasvěcenému životu. Mše svatá bude zahájena v 10.00 hod. obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 4. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:25.1.2019 Zobrazeno:1142

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152