Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle postní - 7.4.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech   kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek je mše svatá v kapli svaté Anny v 17.00  hod., v 16.30 se modlíme růženec. Po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

Během postní doby každý pátek, rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V  sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Blíží se Svatý týden a Velikonoce.  Za týden 14 dubna, budeme slavit Květnou (pašijovou) neděli, kterou vstoupíme do Svatého týdne. Při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin bude žehnání ratolestí.

Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční triduum.

Zveme Vás všechny, ke slavení velikonočního tajemství do baziliky sv. Jakuba:

Na Zelený čtvrtek mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.00 hod.

Na Velký pátek bude bohoslužba na památku umučení Páně v 15.00 hod., Stabat Mater od Antonína Dvořáka v 17.00 a křížová cesta ve 21.00 hod.

Na Bílou sobotu Velikonoční vigilii budeme slavit ve 20.00 hod.

O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby v 8.30 a v 10.30 hod., které bude předsedat apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo.

Na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30 hod.

Velikonoční koncert v bazilice bude 21. dubna v 17.00 hod.

Program bohoslužeb, adorací a koncertů se nachází ve vývěsce kostela a na internetových stránkách konventu.

Vydáno:4.4.2019 Zobrazeno:1134

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152