Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Neděle Božího milosrdenství - 28.4.2019

Ohlášky

V týdnu zveme k účasti na bohoslužbách v kapli sv. Anny v ambitech kláštera v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 29. dubna, slavíme svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Ve středu 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.45 hodin je  májová pobožnost. Je to také první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 2. května slavíme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

3. května slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Je to první pátek v měsíci, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 4. května je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hod.,

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vstupujeme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožno

Vydáno:27.4.2019 Zobrazeno:1225

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152