Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

5. neděle velikonoční - 29.4.2018

Ohlášky

V pondělí, středu, čtvrtek a pátek, je mše svatá v kapli sv. Anny ráno v 6.45 hodin.

V úterý 1. května je památka sv. Josefa, dělníka. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.45 hodin je  májová pobožnost.

Ve středu 2. května slavíme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Je to první středa v měsíci, zveme na mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.45 hod. je májová pobožnost v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 3. května slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

4. května  je první pátek v měsíci, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace   Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami  v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Vstupujeme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo       v jiné domluvené době.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

26. května v 15 hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi  k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum, 5. května v 18 hodin. Vystoupí přední pěvci Národního divadla. Dobrovolné vstupné je určeno na rekonstrukci našich svatojakubských varhan. Upřímně vám děkujeme za vaše dary.

Vydáno:27.4.2018 Zobrazeno:788

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944