Úterý 16.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

6. neděle velikonoční - 6.5.2018

Ohlášky

V pondělí, středu, čtvrtek a pátek, je mše svatá v kapli sv. Anny ráno v 6.45 hodin.

V úterý 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.45 hod. je májová pobožnost.

Ve čtvrtek 10. května slavíme Slavnost Nanebevstoupení Páně, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 11. května v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

V sobotu 12. května, slavíme svátek Výročí posvěcení katedrály v Praze. Mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Ve čtvrtek a  pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční, připomínáme si památku Panny Marie Fatimské. V naší bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence,  v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Při bohoslužbách v 8.30 v 10.30 a v 17 hodin, se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

26. května v 15hodin zveme na pouť na Karlov rodiče s dětmi  k zázračnému obrazu Panny Marie v požehnaném stavu.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve na tři poutě, které proběhnou na Svaté Hoře u Příbrami:
- v sobotu 12. května - každoroční Pouť za nová kněžská a řeholní povolání.
- 10. června - Hlavní pouť české církevní provincie u příležitosti Oslavy výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské.
- 16. června - první arcidiecézní Pouť na křídlech pomoci.

Vydáno:28.4.2018 Zobrazeno:790

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2142

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4266

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3854