Čtvrtek 22.8.2019

Informace/Ohlášky archiv

31. neděle v mezidobí - 3.11.2013

Ohlášky

Slavností Všech svatých jsme začali měsíc listopad, který tradičně je zvlášť zasvěcený modlitbě za zemřelé. Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V pondělí 4. listopadu slavíme památku sv. Karla Boromejského, biskupa.

5. listopadu je první úterý v měsíci, zveme na nešpory a setkání společenství u sv. Jakuba v 18.00 hod. Setkání se koná v sále u kaple sv. Anny.

Ve středu 6. listopadu je první středa v měsíci, jako obvykle zveme ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáře Immaculaty a Rytíře Neposkvrněné Panny Marie na mši sv. v 17.00 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Každý pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 9. listopadu slavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky. Lateránská bazilika, zasvěcená přesvatému Spasiteli a od roku 904 také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, je nejstarší papežský kostel a nese titul "Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa".
Zveme na mši sv. v kapli sv. Anny s ranními chválami v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Vydáno:2.11.2013 Zobrazeno:671

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2189

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4352

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3944