Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Ježíše Krista Krále - 24.11.2019

Ohlášky

Dnes je poslední neděle církevního roku. Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil papež Pius XI. a s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi, o půl páté se modlíme růženec a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu. Odpoledne v 16  hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, do kaple svaté Anny, modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání, v 17 hodin je mše svatá.

V sobotu 30. listopadu, je památka sv. Ondřeje, apoštola. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Za týden v neděli 1. prosince, začneme nový roční okruh církevních svátků –  nový církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Spasitele Ježíše Krista.

Při ranní bohoslužbě požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Vydáno:22.11.2019 Zobrazeno:1326

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152