Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky archiv

3. neděle velikonoční - 30.4.2017

Ohlášky

V pondělí 1. května je památka sv. Josefa, dělníka a začátek týdne modliteb za duchovní povolání. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.30 se pomodlíme růženec a májovou pobožnost.

2. května slavíme památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

3. května slavíme svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Je to první středa v měsíci, zveme na mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.45 hod. májová pobožnost v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 4. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

5. května je první pátek v měsíci, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 6. května je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin

Vstoupili jsme do nového měsíce, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle je 4. neděle velikonoční a 54. Světovy den modliteb za duchovní povolání, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:29.4.2017 Zobrazeno:818

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4269

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859