Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 4.6.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 5. června je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve středu 7. června zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence, po bohoslužbě je setkání.

Ve čtvrtek 8. června slavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 9. června je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V 19 hodin zveme do naší baziliky na celorepublikovou akci Noc kostelů, podrobný program je ve vývěsce kostela.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin, v 7.30 je modlitba svatého růžence.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 11. června je slavnost Nejsvětější Trojice, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:2.6.2017 Zobrazeno:1170

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152