Neděle 14.8.2022

Informace/Ohlášky archiv

Květná neděle,2021

Bazilika sv. Jakuba a kaple sv. Anny (28.03.2021 – 05.04.2021)

28.03.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

KVĚTNÁ NEDĚLE

29.03.2021

Pondělí

6:45

kaple

Pondělí svatého týdne

30.03.2021

Úterý

6:45

kaple

Úterý svatého týdne

24.03.2021

Středa

6:45

kaple

Středa svatého týdne

01.04.2021

Čtvrtek

17:00

bazilika

Mše svatá na památku
poslední večeře Páně

02.04.2021

Pátek

15:00
17:00
bazilika
bazilika
Památka umučení Páně
Křížová cesta

03.04.2021

Sobota

19:30

bazilika

Vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

04.04.2021

Neděle

8:30, 10:30

bazilika

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

05.04.2021

Pondělí

8:30, 10:30

bazilika

Pondělí velikonočního oktávu

Květnou nedělí zahajujeme svatý týden, ve kterém znova chceme prožít tajemství umučení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Liturgie nás vede k uvědomění si a vyznání, že Kristus je náš Vykupitel a Pán.

V pondělí, úterý a ve středu máme možnost slavit mši svatou v kapli sv. Anny ráno v 6.45 hod.

Zelený čtvrtek
Velikonoční triduum zahájíme na Zelený čtvrtek v 17:00 hodin v bazilice slavením mše svaté na památku poslední večeře Páně. Po mši svaté bude příležitost k adoraci – k modlitbě s Kristem v getsemanské zahradě - v kapli sv. Anny do 20.00 hodiny.

Velký pátek
Velký pátek bude zahájen ranními chválami v 8.00 hod. v kapli sv. Anny a po ranních chválách bude možnost k soukromé adoraci – s Kristem trpícím – do hodiny 14.00. Na třetí hodinu odpolední zveme Vás do baziliky na slavení liturgie na památku umučení Páně. V 17.00 hod., bude bohoslužba křížové cesty a po ní příležitost k adoraci - u hrobu Páně - v kapli sv. Anny do hodiny 20.00.

Bílá sobota
Bílou sobotu opět zahájíme ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. Po ranních chválách opět bude následovat příležitost k adoraci a bdění u hrobu Páně – v očekávání na vzkříšení – do 18.00 hodiny.
Liturgii vigilie Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v bazilice v 19.30 hodin.
Pro čas Velikonoční vigilie je možné použít výjimku ze zákazu nočního vycházení; (návrat do místa bydliště).

Neděle ZMRTVŹCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Nedělní Slavnost Zmrtvýchvstání Páně oslavíme v bazilice během mší svatých v 8.30 a v 10.30 hod.

Velikonoční pondělí
Na Velikonoční pondělí mše svaté budou jako v neděli, tzn. v 8.30 a v 10.30 v bazilice.

 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo po domluvě kdykoli.

Letos z důvodu epidemie koronaviru se nebude konat Dvořákovo Stabat Mater. Zveme Vás zato na varhanní velikonoční hudbu v neděli i v pondělí velikonoční vždy v 10.00 hod.

Aby adorace v kapli sv. Anny mohla probíhat bezpečně, prosíme Vás o přihlášení se k službě bdění v kapli sv. Anny. Rozpis je připraven v zákristii.

Vydáno:28.3.2021 Zobrazeno:272

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152