Pátek 31.3.2023

Informace/Ohlášky

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí. Nejenže totiž z Kristových slov vědí, co nemoc znamená a jaký má význam pro jejich spásu a pro spásu světa, ale vědí také, že je miluje tentýž Kristus, který během svého života často nemocné navštěvoval a uzdravoval.

2. Ačkoli nemoc úzce souvisí se stavem člověka, žijícího v hříchu, většinou nemůže být považována za trest, jímž jsou jednotlivci stíháni za své hříchy (srov. Jan 9,3). Sám Kristus, i když byl bez hříchu, naplnil, co je psáno u proroka Izaiáše: snášel ve svém utrpení mnohé útrapy a měl účast na všech lidských bolestech (srov. Iz 53,4-5). A doposud je trýzněn a tísněn ve svých údech, které se mu staly podobnými; to tehdy, když my prožíváme těžké okamžiky. Ty však se zdají být jen chvilkovými a lehkými ve srovnání s velikostí věčné slávy, kterou nám zjednávají (srov. 2 Kor 4,17).

3. Podle plánu Boží prozřetelnosti má člověk odhodlaně bojovat s každou nemocí a také se pečlivě starat o dobré zdraví, aby mohl v lidské společnosti a v církvi plnit své poslání. Vždy však má být ochoten doplňovat, co zbývá v Kristově utrpení pro spásu světa a očekávat osvobození celého tvorstva ke slávě Božích dětí (srov. Kol 1,24; Řím 8,19-21).
Kromě toho mají nemocní v církvi poslání nabádat svým svědectvím ostatní, aby nezapomínali na věci podstatné a vyšší, a zároveň ukazovat, že smrtelný lidský život má být vykoupen účastí na smrti a zmrtvýchvstání Krista.

4. Nejen nemocný má bojovat proti nemoci. Také lékaři a všichni, kteří se jakýmkoli způsobem věnují péči o nemocné, ať uváží, že mají udělat, vyzkoušet a pokusit se o všechno, co by mohlo nemocným přinést duševní a tělesnou úlevu. Když takto jednají, plní Kristova slova, jimiž přikázal navštěvovat nemocné; jako by říkal, že ti, kdo navštěvují nemocné, mají mít na mysli celého člověka a poskytovat hmotnou pomoc i duchovní posilu.

(Obřady pomazání nemocných z dne 2. února 2002)

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152