Středa 11.12.2019

Informace/Ohlášky

2. neděle adventní - 8.12.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 9. prosince slavíme Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Ve čtvrtek 12. prosince je v 17 hodin mše svatá v kapli svaté Anny a po bohoslužbě setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Odpoledne zveme na fatimský den v bazilice. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17 hodin je mše svatá, eucharistický průvod bazilikou a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple svaté Anny.

V sobotu 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 16. prosince je 3. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

V pátek 20. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce, upřímně děkujeme za vaše dary.

Vydáno:5.12.2019 Zobrazeno:851

1. neděle adventní - 1.12.2019

Ohlášky

Dnes začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století.

Od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Ve středu 4. prosince – se jako obvykle setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 5. prosince zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

6. prosince, je první pátek v měsíci. Zveme – zvlášť v adventní době – na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin do kaple sv. Anny.

V sobotu 7. prosince, je památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 8. prosince je 2. neděle adventní, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat sbírka na bohoslovce.

Vydáno:30.11.2019 Zobrazeno:950

Slavnost Ježíše Krista Krále - 24.11.2019

Ohlášky

Dnes je poslední neděle církevního roku. Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil papež Pius XI. a s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi, o půl páté se modlíme růženec a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu. Odpoledne v 16  hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, do kaple svaté Anny, modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání, v 17 hodin je mše svatá.

V sobotu 30. listopadu, je památka sv. Ondřeje, apoštola. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Za týden v neděli 1. prosince, začneme nový roční okruh církevních svátků –  nový církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Spasitele Ježíše Krista.

Při ranní bohoslužbě požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Vydáno:22.11.2019 Zobrazeno:989

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2266

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4571

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4108