Úterý 11.12.2018

Informace/Ohlášky

2. neděle adventní - 9.12.2018

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice, odpoledne zveme na fatimský den v 17.00 hod. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence.

V pátek 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin do kaple svaté Anny v ambitech kláštera. Při mši sv. bude udělována svátost pomazání nemocných.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. o půl osmé se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 16. prosince je 3. adventní. Mše sv. budou v  8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:7.12.2018 Zobrazeno:656

1. neděle adventní - 2.12.2018

Ohlášky

Dnes začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Každou neděli se na adventním věnci se čtyřmi svíčkami zapaluje jedna svíčka.

V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva – na znamení usebranosti a kajícnosti. Výjimkou je 3. adventní neděle, kdy je barva růžová - zdůraznění radostného očekávání.

Od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.

Ve středu 5. prosince – se jako obvykle setkávají ctitelé Neposkvrněné a sv. Maxmiliána, čtenáři Immaculaty a Rytíři Neposkvrněné Panny Marie. V 16.30 růženec, v 17.00 hod. mše sv. a zasvěcení se Panně Marii.

Ve čtvrtek 6. prosince zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 7. prosince je památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve. Zveme – zvlášť v adventní době – na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin do kaple sv. Anny.

V sobotu 8. prosince, slavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před bohoslužbou.

Příští neděle 9. prosince je 2. neděle adventní, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat sbírka na bohoslovce.

V pátek 14. prosince při mši sv. v 17.00 hod. v kapli sv. Anny bude udělována svátost pomazání nemocných.


Vydáno:1.12.2018 Zobrazeno:678

34. neděle v mezidobí - Ježíše Krista Krále - 25.11.2018

Ohlášky

Dnes je poslední neděle církevního roku. Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil papež Pius XI. a s oslavou tohoto svátku spojil také každoroční zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek 29. listopadu slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu. Zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi, o půl páté se modlíme   růženec a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 30. listopadu, je památka sv. Ondřeje, apoštola. Odpoledne v 16  hodin zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, do kaple svaté Anny, modlíme se zvlášť za nemocné a za nová duchovní povolání a v 17 hodin je mše svatá.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Za týden v neděli 2. prosince, začneme nový roční okruh církevních svátků –  nový církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy. Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Spasitele Ježíše Krista. Mše sv. budou v 8.30 a 10.30 hod.

Při ranní bohoslužbě požehnáme adventní věnec a zapálíme adventní svíci.

Ve dnech 14. – 16. prosince se bude v minoritském klášteře v Jihlavě konat duchovní obnova pro chlapce a mladé muže ve věku 17 – 30 let. Tato obnova bude na téma „Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“. Přihlašovat se můžete na e-mailu v.hubalovsky@minorite.cz.

 

Vydáno:24.11.2018 Zobrazeno:678

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1905

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2875

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3371